Vásároljon online vagy hívja az alábbi elérhetőségek egyikét!
Üdvözöljük oldalunkon! Szeretne bejelentkezni?

2020.03.24. 09:44
Címkék:
Szerző: Karina

"Fotós kihívás" nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

 A Tripont Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/J. - a továbbiakban: a Szervező ) online nyereményjátékot hirdet, melyen természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt.

  1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Tripont Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/J ).
  2.     A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden természetes személy részt vehet, aki a szabályzatnak megfelelően rész vesz a játékban.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3.       A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán és weboldalán (https://www.facebook.com/tripont/)(https://www.tripont.hu/) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2020. április 13-tól 2020. június 22. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Szervező által feltüntetett e-mail (marketing@tripont.hu) címre az 1.4. pontban megadott határidőn belül, az 1.7. pontban leírt játékszabályzatnak eleget téve elküldik adott hét témájához kapcsolódó általuk készült fényképet. 

3.4. A nyeremény sorsolására 1.5. pont szerint leírtak alapján kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pót-nyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt előzetes egyeztetés után vagy személyesen vehet át a Szervező budapesti üzlethelyiségeinek egyikében, vagy futárszolgálat segítségével kiküldjük a nyertes által megadott címre.

3.5. A nyeremény kiszállításával kapcsolatos feltételek: A nyertes által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A kézbesítést a Szervező egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, erről értesítik a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át nyereményét előre egyeztetett időpontban a Szervező székhelyén.

A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik át.

3.6. A Nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak:
  - Egy Játékos, egy Kihívásba kizárólag 1 képpel nevezhet. Amennyiben több képet küldd és nem jelöli meg melyik képpel kíván nevezni a Játékba, úgy engedélyt ad a Szervezőnek, hogy kiválassza, melyik képet teszi közzé a Szervező hivatalos Facebook oldalán. 
- Egy személy a heti Nyereményjátékokba 30 napon belül a heti kihívásokba csak egyszer nyerhet, ezt követően a heti nyertesek között sorsoljuk ki a fődíjat 2020. június 22-án;
- A Nyereményjáték heti sorsolásaiban nem lehet nyertes az, aki a "Fotós Kihívás" heti sorsolásain korábban már nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószám azonosságát is).

4.       A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2020. április 13. 12:00 óra

A Játék zárónapja: 2020 június 8. 23:59

5.       Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja:

1. kihívás: 2020. április 27. 12:00
2. kihívás: 2020. május 11. 12:00
3. kihívás: 2020. május 25. 12:00
4. kihívás: 2020. június 8. 12:00
5. hét: 2020. június 22. 12:00

A játék heti nyertese a játék további heti sorsolásaiban, újból nem vehet részt. 

6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményeket sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: Kéthetente 3x20.000 Ft értékű szabadon felhasználható ajándékutalványt, valamint fődíjként egy 100.000 Ft értékű, szabadon felhasználható ajándékutalványt.

6.2. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül pót-nyertest sorsol ki.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pót-nyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

6.6. A Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

7.     A játék menete és szabályzata

7.1. A játék menete: A Szervező 9 hétre lebontva hirdeti meg a játékot. A Játékos az 1.5 pontban megjelölt sorsolási időpontokat megelőző két hétben, hétfő 13:00-tól következő hét péntek 13:00-ig küldheti el a megadott e-mail címre a versenybe nevezni kívánt fényképét. A Szervező minden 1.5 pontban megjelölt sorsolási időpontot megelőző péntek 15:00-ig közzéteszi a 7.4. pontban leírt játékszabályoknak megfelelt fényképeket saját Facebook oldalán (3.1.). A közzététel után az 1.5 pontban megjelölt sorsolási időpontig várjuk a Facebookon leadott like-típusú (like, smiley, szív) reakciókat minden olyan természetes személytől aki rendelkezik saját Facebook adatlappal. A 3 legtöbb reakciót kapott fénykép lesz az adott hét nyertes fotója.

7.2. Főnyeremény: A főnyereményt a 12 nyertes között sorsoljuk ki az alábbiak szerint. A 12 nyertes Játékos kap egy utolsó feladatot, majd a beküldött képeket a szakmai zsűri véleményezi, és kihirdet 1 nyertest. A szakmai zsűri tagjai: Lénárt Gábor, Varga Benedek, Láng Péter.

7.3. A Szervező köteles 2020. április 13. 12:00-ig az első heti kihívás, illetve ezt követően minden Nyertes kihirdetésekor közzétenni az következő heti kihívás részleteit.

7.4. A játék szabályzata: A Játékba nevezni kívánt fényképek kizárólag akkor érvényesek ha:
- Az adott heti témának megfelelő fényképet küld be a Játékos. 
- A fényképen valamilyen kreatív módon fel van tüntetve a fotó készítésének dátuma. Ez kizárólag az adott heti kihívás hétfő 13:00 és következő hét péntek 13:00 közti dátum lehet. A fényképek hitelességét jelző dátum bármilyen utólagosan rászerkesztett változata azonnali kizárással jár a teljes "Fotós Kihívás" elnevezésű játékból. A Szervező továbbá azt is elfogadja, ha a kép beküldésekor a Játékos tudja bizonyítani, hogy a Játékba nevezett képe, az adott kihívás játékideje alatt készült. A Játékos tudomásul veszi, hogy a fotó hitelességét, kizárólag a beküldési határidőig lehet bizonyítani, ezt követően erre már nincs lehetőség.
  - A Játékos részvételével elfogadja és tudomásul veszi, hogy a képek hitelességéről kizárólag a Szervező dönt. 
  - Továbbá, amennyiben a kihívás témája megköveteli, úgy a Szervező eldöntheti, hogy kívánja-e előszűrni a képeket. Erről a Szervező az adott kihívás kihirdetésével egyidejűleg köteles tájékoztatni a Játékosokat.

8.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

9.       Adatkezelés

9.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

9.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9.3. A Tripont Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest,Reitter Ferenc utca 132/J., továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 9.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 9.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 9.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán, ellenkező esetben a Szervező a Játék során tudomására jutott személyes adatot harmadik fél számára – a jogszabályi felhatalmazáson alapuló megkeresés kivételével –  nem adja ki. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

9.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 9.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

9.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

9.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 9.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását is az Adatkezelő végzi.

9.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 9.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

9.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

9.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (marketing@tripont.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/J.)

10.       Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: 


NAIH-73886/2014


11.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása


10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

12.   Záró rendelkezések

12.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Kérem várjon!