menu
apps Termékeink
shopping_bag
Kosár arrow_drop_down
Kosár tartalma
Üres kosár
Nettó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Bruttó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Computer Emporium Kft. (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/B., továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.tripont.hu  internetes oldalán elérhető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás), a Szolgáltatást teljesítő Tipont Foto Video Kft. (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/B., Továbbiakban: Szolgáltató) illetve igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

1.    Közérdekű adatok

1.1    Az Üzemeltető és Tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Computer Emporium Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/B.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-334471
Adószám: 13208844-2-41

1.2    Szolgáltató adatai:

Név: Tripont Foto Video Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/B.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-895442
Adószám: 14247660-2-41
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@tripont.hu


2.    Általános feltételek

2.1    Regisztráció:

A vásárlás, valamint a Szolgáltatások igénybevételnek feltétele a regisztráció. A Felhasználó lehet, minden korlátlanul cselekvőképes, természetes és jogi személy, aki vagy amely szabályosan regisztrál, illetőleg a megrendelés előtt elfogadja a www.tripont.hu internetes oldalra vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti a regisztrálás, illetve a regisztrálás után végzett bármely cselekmény, amely a www.tripont.hu oldalon való részvételt jelenti. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti az is, amennyiben a Felhasználó regisztrálás nélkül, a megfelelő adatok megadásával árut rendel meg, a megrendelés előtt elfogadja az ÁSZF-et.  (ráutaló magatartás) Regisztrálni, a regisztráció menüpont segítségével lehet. A www.tripont.hu adminisztrációja ellenőrzi a Felhasználó regisztrációját, és hiányos vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt. A www.tripont.hu oldalon valós kereskedelmi ügyletek folynak, így a tagság feltétele minden kötelező rovat valósághű kitöltése. Az adatok arra szolgálnak, hogy létrejött vásárlás esetén, a Felhasználó azonosítható legyen a másik fél számára.

2.2    E-mail cím:

Az e-mail címét a Felhasználó adhatja meg, mely a saját e-mail címe kell, hogy legyen. Az e-mail cím nem lehet ismert márka vagy kereskedelemben használatos univerzális gyűjtőfogalom, csak abban az esetben, ha a Felhasználó jogosult azt használni. Az e-mail nem lehet sértő vagy trágár szó. A www.tripont.hu Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációk ellenőrzése során a fentieknek nem megfelelő e-mail címmel létrejött regisztrációkat törölje és erről a Felhasználót értesítse.

2.3    Közvetítői státuszunk: 

Az eladott termékek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés a www.tripont.hu Üzemeltetőjétől teljesen függetlenül történik. Mivel a vevő és az eladó közötti tranzakciókba nem kapcsolódunk be, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a www.tripont.hu Üzemeltetőjét mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy közvetlenül a Szolgáltatóval veheti fel a kapcsolatot a szolgáltatással kapcsolatban.

2.4    Garancia: 

A honlapunkon általában új termékek kerülnek feltüntetésre. Új termék esetén a garancia a PTK és kapcsolódó jogszabályok szerint érvényes.

2.5    A Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, illetve felhasználói fiókot akkor hozhat létre, ha:

 - természetes személy elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy
 - 14. életévét betöltött kiskorú és a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik.
 - jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Felhasználó szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
 - A természetes és jogi személyek saját nevükben, valós adatok, illetve elérhetőségek megadásával adhatnak le megrendelést, vagy regisztrálhatnak.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

2.6    A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a megrendelés leadása során. 

Amennyiben elvégezte a regisztrációt és adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

3.    A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei:


3.1    Az Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás által elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválja. A Felhasználó által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.2    Kérjük a Felhasználót, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha a Szolgáltatás által elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználó a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: info@tripont.hu

3.3    A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

3.4    A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználó viseli továbbá a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

4.    A Szolgáltatás igénybevételének részletes leírása:

4.1    A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Webáruház kínálatában, megismerheti a termékekkel kapcsolatban közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja a megvásárolni kívánt termék(ek) kiválasztásához segítséget nyújtó szoftvert. A Felhasználó regisztráció nélkül a honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni kívánt termékek listáját, meghatározhatja, hogy melyik termékből milyen mennyiséget kíván megvásárolni.

4.2    A Felhasználó előző pontban meghatározott tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a webáruházat és a honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A honlapon működő virtuális bevásárló „kosárba tett” (a továbbiakban: kosár) termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül továbbá szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

4.3    A Felhasználó a webáruház termékeinek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével, módosításával és felbontásával kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a honlapon található, kifejezetten erre a célra alkalmazott és rendszeresített felületen (a továbbiakban: felhasználói felületen) tehet. A honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó által e-mailben, telefonon, SMS-ben, vagy bármely más elektronikus vagy nem elektronikus úton tett nyilatkozatok a szerződés megkötése, módosítása és felbontása körében érvénytelenek és hatálytalanok, azokat az Üzemeltető nem köteles figyelembe venni és elfogadni. A honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó kivételesen, kizárólag a jelen ÁSZF által meghatározott körben és módon tehet jognyilatkozatot. Egyébként a felhasználói felületen kívül a Felhasználó kizárólag tájékoztatást és felvilágosítást kérhet az Üzemeltetőtől.

4.4    A Felhasználó a honlapon elhelyezett a „rendelés leadása” gombra kattintva jelezheti, hogy a kosárba helyezett termékeket meg kívánja vásárolni. Ez nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a honlapon megjelenő űrlapot. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat és egyéb személyes adatokat köteles megadni az Üzemeltető részére. A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét megadni, amelyre az Üzemeltető a későbbiekben a szerződés megkötésével, módosításával és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi.

4.5    A Felhasználó a megrendelési űrlap megfelelő kitöltésével és a honlapon megjelenített „megrendelem” gombra kattintással adhatja le megrendelését a megrendelés időpontjában a kosárba helyezett termékekre vonatkozóan. A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban a Felhasználó által tett szerződési ajánlatnak minősül, amely ajánlathoz a Felhasználó mindaddig kötve van, ameddig a jelen ÁSZF szerint az Üzemeltető a megrendelés elfogadásáról vagy visszaigazolásáról nyilatkozni köteles.

4.6    A Felhasználó a megrendeléskor köteles a honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés, a szállítás és/vagy átvétel, valamint a számla kiállításának egyes feltételeit. A Felhasználó a kosár tartalmát és a megrendelés egyes feltételeit mindaddig szabadon módosíthatja, amíg a megrendelést el nem küldi.

4.7    A Felhasználó a leadott megrendelést az ajánlati kötöttség ideje alatt nem vonhatja vissza, és kizárólag az Üzemeltető utólagos hozzájárulásával módosíthatja. A Felhasználó a megrendelés módosítására vonatkozó nyilatkozatát a honlapon kifejezetten erre alkalmazott és feltüntetett módon teheti meg az ajánlati kötöttség ideje alatt, a módosítás azonban akkor hatályosul, ha azt az Üzemeltető elfogadja. Amennyiben az Üzemeltető a megrendelés módosítását nem fogadja el, akkor az Üzemeltető kizárólag a Felhasználó által eredetileg leadott megrendelés elfogadásáról köteles nyilatkozni a jelen ÁSZF-ben meghatározott időn belül.

4.8    Amíg az Üzemeltető a megrendelést nem igazolta vissza, az nem tekinthető szerződéskötésnek, nem esik a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá. Az Üzemeltető a visszaigazolásban köteles nyilatkozni arról, hogy a megrendelést elfogadja-e. A megrendelésben meghatározott termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető között, ha az Üzemeltető a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Felhasználóhoz megérkezik, ami nem azonos a Rendelését fogadtuk tárgyú tájékoztató levéllel.

4.9    Amennyiben az Üzemeltető a visszaigazolást két munkanapon belül nem küldi el a Felhasználónak, a Felhasználó szabadul ajánlati kötöttsége alól. A visszaigazolásnak a Felhasználó ajánlati kötöttségén túli időpontban történő elküldése esetén, a Felhasználó kifejezett tiltakozása hiányában a szerződés a Felhasználó által tett megrendelés esetén akkor is létrejön, ha a visszaigazolásban meghatározott feltételek mellett az Üzemeltető a megrendelést teljesíti, és azt a Felhasználó elfogadja. Ebben az esetben a szerződés a megrendelésben és annak visszaigazolásában szereplő tartalommal, érvényesen és joghatályosan jön létre a Felek között, valamint ahhoz ugyanolyan joghatások fűződnek, mintha a szerződés a visszaigazolásnak a Felhasználó ajánlati kötöttségének ideje alatt történő elküldésével és Felhasználóhoz történő megérkezésével jött volna létre.

4.10    Az Üzemeltető – a Felhasználó által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a termékek, illetve a teljes szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos költségről történő tájékoztatáson túlmenően – a visszaigazolásban közli a Felhasználóval:


4.10.1    ha a Felhasználó a megrendelésben az átutalással történő fizetést választotta, annak a bankszámlának a számát, amelyre a Felhasználó köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét megfizetni; valamint az átutaláshoz esetlegesen szükséges további információkat és feltételeket;
4.10.2    a szállítás várható idejét, időszakban, a jelen ÁSZF-nek megfelelően meghatározva, ha a Felhasználó a megrendelésnél a teljesítés módjaként a szállítást választotta;
4.10.3    az átvétel helyét, valamint azt, hogy a Felhasználó milyen időszakban veheti át a megvásárolt terméket, ha a Felhasználó az Üzemeltető üzletében történő átvételt vállalta;
4.10.4    a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);
4.10.5    az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit;
4.10.6    a fogyasztói panaszok érvényesíthetőségének helyét.
4.10.7    a vevőszolgálat elérhetőségeit.

5.    Szállítási és fizetési feltételek

Bruttó 100.000 Ft értékű, vagy ezt megahaladó rendelés során a szállítás díjtalan.  

5.1    Amennyiben a Felhasználó a webáruházban történő megrendelés során a szállítással történő teljesítést választotta, a Szolgáltató köteles a visszaigazolt megrendelésben szereplő termékeket az alábbiak szerint a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani:

5.1.1    Előre utalással történő fizetés esetén a szállítás a szolgáltatás teljes – a termékek bruttó árát és az esetleges szállítási díjat is magában foglaló – ellenértékének a visszaigazolásban megjelölt bankszámlaszámra történő megfizetését követő az előre egyeztetett időpontban történik;

5.1.2    Készpénzes utánvéttel történő fizetés esetén a szállítás a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó részére történő elküldését követő 2 munkanapon belül esedékes. A Szolgáltató lehetőség szerint köteles a Felhasználót – a visszaigazoláson túlmenően és azt követően – a szállítás időpontjáról előzetesen rövid úton (telefonon vagy e-mailben) értesíteni.

5.2    Amennyiben a Felhasználó a megvásárolt termékek Üzemeltető üzletében történő átvételét választotta, a Felhasználó a megvásárolt termékeket a visszaigazolást követő 1 héten belül köteles átvenni a visszaigazolásban megjelölt helyen, az üzlet nyitvatartási idején belül. A Felhasználó a helyszínen történő átvétel kikötése mellett is választhatja az előre utalással történő fizetést, ebben az esetben a Felhasználó köteles a teljes vételárnak megfelelő összeget legkésőbb a termékek átvételének időpontjáig a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára átutalni. Az átutalás akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes összeg a Szolgáltatói visszaigazolásban meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül. 

5.3    Előre utalással történő fizetés és szállítás esetén a Felhasználó a szolgáltatás teljes – a termékek bruttó vételárát és a szállítási díjat is magában foglaló – ellenértékét a visszaigazolás megérkezését követő 3 munkanapon belül köteles a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára átutalni. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a teljes összeg az Üzemeltető visszaigazolásban meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül.

5.4   Készpénzzel történő fizetés esetén a termékek teljes vételárát és – szállítás esetén a szállítás díját – a termékek átvételekor kell megfizetni. Utánvéttel történő fizetés esetén az utánvét értéke maximálisan 500.000 Ft lehet. Az utánvétes fizetés díja MPL szállítási módok esetén bruttó 1000 Ft, GLS szállítási módok esetén pedig az utánvét értékének 1,5 %-a + Alapdíj

A GLS utánvétes fizetés bruttó Alapdíjai az alábbiak szerint alakulnak: 

  • GLS Csomagautomata:

0 Ft

  • GLS Csomagpont:

230 Ft

  • GLS Házhozszállítás:

20.000 Ft-ig: 260 Ft

20.001-50.000 Ft: 320 Ft

50.001-150.000 Ft: 380 Ft

150.001-300.000 Ft: 490 Ft

300.001-500.000 Ft: 780 Ft

5.5    A szállítás az Üzemeltetővel kötött külön szerződés alapján fuvarozó közbenjöttével történik.

GLS CsomagPont:

Szállítás bruttó díja:

5 [kg] alatt: 1.300 Ft

5 [kg] felett: 1.800 Ft

GLS Csomagautomata:

Szállítás bruttó díja:

5 [kg] alatt: 1.300 Ft

5 [kg] felett: 1.800 Ft

GLS Házhozszállítás:

Szállítás bruttó díja:

2 [kg] alatt: 1.650 Ft

2-5 [kg]: 1.900 Ft

5-10 [kg]: 1.950 Ft

10-15 [kg]: 2.050 Ft

15-20 [kg]: 2.150 Ft

20-25 [kg]: 2.250 Ft

25-30 [kg]: 2.400 Ft

30-40 [kg]: 3.300 Ft


5.5.3    Amennyiben megrendelése meghaladja a kiszállításra vonatkozó mérethatárait (60 cm x 80 cm x 200 cm vagy 40 kg, televízió vagy monitor esetén 43") úgy a szállítási díjak változnak, melyről megrendelését követően telefonon tájékoztatjuk. A várható díjakról előzetes tájékoztatást kérhet, e-mail, illetve telefonos elérhetőségünkön.

5.6    Szállítás esetén a Felhasználó nyomban köteles megvizsgálni, hogy a szállított termékek csomagolása nem sérült-e, valamint, hogy valamennyi megrendelt termék szállításra került-e. A megrendelt termékek átadásáról és – utánvéttel történő fizetés esetén – az esetleges szállítási díjat is magában foglaló vételár megfizetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyen fel kell tüntetni a csomagolás esetleges sérüléseit és az esetleges hiányosságokat. A jegyzőkönyvet mind a Felhasználó, mind pedig a szállítást végző fuvarozó képviselője köteles aláírni.

5.7    A Felhasználó sérült csomagolású termék, illetve hiányos szállítás esetén a leszállított termékeket nem köteles átvenni, a teljesítést nem köteles elfogadni. 

5.8    A Szolgáltató nem vállal felelősséget a csomagolás esetleges olyan sérüléséért, illetve a sérülésből eredő hibáért, kárért vagy kellemetlenségért, ami a futárszolgálatnak való átadást következően jött létre.

5.9    A számlát az Üzemeltető minden esetben a megvásárolt termékkel együtt köteles átadni a Felhasználónak.

5.10    Szállítás esetén, ha az első szállítás azért volt eredménytelen, mert a szállító fuvarozó a szállítási címen nem tudta átadni a megrendelt termékeket, a Szolgáltató a Felhasználót értesíti a sikertelen szállításról és annak időpontjáról, e-mailben vagy – amennyiben ez lehetséges – telefonon felhívja a Felhasználót az átadás-átvétel lehetővé tételére, valamint a visszaigazolásban meghatározott időszakon belül a szállítást egy alkalommal ismét megkísérli.

5.10.1    A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben a Felhasználó a szerződés szerint a termék átvételekor köteles fizetni, a szerződés a második eredménytelen szállítás tényével automatikusan megszűnik, azonban a Szolgáltató követelheti a kára megtérítését.

5.10.2    A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben a Felhasználó a szerződés szerint átutalással fizetett, a Szolgáltató köteles a második eredménytelen szállítást követő naptól számított 1 hétig a megrendelt termékek őrzéséről a Szolgáltató üzletében gondoskodni, és a Felhasználó értesítése mellett lehetővé tenni a megrendelt termékek átvételét. Ha a Felhasználó a termékeket ezen idő alatt sem veszi át, az Üzemeltető a szerződéstől elállhat és követelheti a kárának, különösen a szállítás költségeinek megtérítését. A Felhasználó a szállítási költségeket akkor is köteles megtéríteni, ha a termékeket a Szolgáltató üzletében veszi át.

5.11    Ha a Felhasználó a szerződés szerint a termékeket a Szolgáltató üzletében, a vételár egyidejű megfizetésével köteles átvenni, és a Felhasználó 1 héten belül a termékeket a vételár megfizetése mellett nem veszi át, a szerződés a határidő lejártával automatikusan megszűnik, a Szolgáltató azonban követelheti kára megtérítését.

5.12    Ha a Felhasználó a szerződés szerint a termékeket a Szolgáltató üzletében köteles átvenni, a termékeket azonban 1 héten belül nem vette át, a teljes vételárat azonban átutalással már megfizette, a Szolgáltató választása szerint az érdekmúlás bizonyítása nélkül a szerződéstől elállhat, vagy a Felhasználót új határidő kitűzésével felhívhatja a termékek átvételére. Ha a Felhasználó a felhívásban megjelölt határidőre sem veszi át a termékeket, az a teljesítés Felhasználónak felróható lehetetlenné válásának minősül, ezért a szerződés megszűnik, a Szolgáltató pedig követelheti a lehetetlenüléssel felmerült kára megtérítését.

A személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány elnevezését, betűjelét és a számát, valamint, ha a csomagot a címzett veszi át a „Címzett” megjelölést, ha a csomagot nem a címzett veszi át akkor az átvétel jogcímeként a „Helyettes átvevő” megnevezést kizárólag az átadónál maradó példányra kell feljegyezni. Az átadási bizonylat tárolása, valamint a meghatalmazás őrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelően történik meg. A meghatalmazást az átadási bizonylattal együtt átadó megőrizni köteles.

5.13    Tájékoztatjuk, hogy a bankkártyás visszaélések megelőzése érdekében, kollégánk és/vagy a futárszolgálat munkatársa kérni fog Öntől egy fényképes igazolványt a rendelése átadásakor, azonosítás céljából.

5.14    MPL partnerünk által szállított rendelések mellé 5.990 Ft Logisztikai díjat számolunk fel.  

6.    Elállás joga

6.1    Ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján.

6.2    Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postacímünkre (The Blue Chip Kft., 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/B.) vagy email címünkre ( info@ecoflow.hu ), illetőleg nyilatkozatát megteheti ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36 1 216 4965) vagy személyesen 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/B. címünkön. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében, illetőleg a lentebb is megtalálható nyilatkozat-mintát is. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket (több termék esetében az utolsó terméket; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot) átveszi. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt bármikor elküldi elállási nyilatkozatát.

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (Számla- vagy Megrendelésszám):
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) bankszámla száma:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”

6.3    Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a visszaküldött termék kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató visszatérítés során banki átutalás fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.4    A Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy a The Blue Chip Kft., 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/B. címen található ügyfélszolgálatán átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.


6.5    A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a Szolgáltató, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.6    Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Felhasználó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során a Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

6.7    Nem gyakorolható elállási jog:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: fülhallgató, fejhallgató, headset, gamer headset; alkatrész/kellék: fólia és papír, merchandise termékek: (pl. póló, zokni, sapka, bögre; stb.) VR szemüveg és/vagy headset, aktivitásmérő, „okosóra”, vérnyomás- és/vagy pulzusmérők, alkoholszonda, vércukor és/vagy koleszterin mérő, hallókészülék, izom- és idegstimuláló (TENS) készülék, illetve minden olyan termék, amely a rendeltetés szerinti használat során az emberi testtel vagy testnedvekkel tartósan érintkezik).
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát
- fogyasztónak nem minősülő vásárlókra, gazdasági, vagy szakmai tevékenység céljából kötött szerződésekre, valamint
- a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

7.    Kellékszavatosság

7.1    A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását.

7.2    Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


7.3    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
A Felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.4    Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kettő éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


7.5    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.6    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.    Termékszavatosság

8.1    Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.4    Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


8.5    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

8.6    A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.    Jótállás

9.1    Milyen termékekre vonatkozik a kötelező jótállás?
A Szolgáltató a fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kötelező jótállást vállal. Tartós fogyasztási cikknek a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt termékek minősülnek.
9.2    Milyen hosszú a jótállási idő?
A jótállás időtartama a termék eladási árához igazodik az alábbiak szerint:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve a következő esetben: a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Felhasználó általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.
9.3    Mikortól kezdődik a jótállási idő?
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
9.4    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a jótállás alapján?
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt (15) napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
A Szolgáltató – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha
a) a jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, vagy
c) a termék kijavítására a kijavítási igény Szolgáltatóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.
Kivételt képeznek a fenti (nyolc napon belüli csere- illetve vételár-visszatérítési) kötelezettség alól a következő fogyasztási cikkek: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, utánfutó.
A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
9.5    Hogyan érvényesíthető a jótállási igény?
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
9.6    Hol érvényesíthető a jótállás iránti igény?
A fogyasztó a jótállással kapcsolatos igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
9.7    Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Nem esik jótállási kötelezettség alá a hiba különösen, de nem kizárólagosan, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.
9.8    Önkéntesen vállalt jótállás
A Szolgáltató a termékeire a Korm. rendelet előírásainál a fogyasztóra nézve kedvezőbb feltételekkel (például hosszabb jótállási határidővel) is vállalhat jótállást, illetve eltérő feltételekkel olyan termékekre is jótállást vállalhat, amelyek a Korm. rendelet szerint nem esnek kötelező jótállás alá. Ebben az esetben a fogyasztót megillető jogokra nézve a jótállási jegyben írtak az irányadók.
9.9    A jótállás kiegészítő jellege
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10.    Egyéb jog érvényesítési lehetőségek:
A Vásárló termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából, vagy panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr linken található online vitarendezési platformon keresztül.  

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
Web: http://bekeltet.hu 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 
Telefon: 06 (1) 488 21 31 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében az eljárás megindulásáról szóló értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles írásos, a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint esetlegesen a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását, továbbá az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait tartalmazó válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

11.    Felelősség
11.1    A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Üzemeltető és Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.2    A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.


11.3    Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.4    A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.5    Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

11.6    Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

11.7    Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

12.    Adatbiztonság

12.1    Az Üzemeltető és Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa. Ennek biztosítására az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő műszaki és informatikai eszközöket, illetve megoldásokat alkalmazza, továbbá a megfelelő intézkedéseket foganatosítja. Ennek során az Üzemeltető különös tekintettel van arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatások nyílt hozzáférésű internetes hálózaton keresztül vehetők igénybe, amely fokozott biztonsági intézkedéseket igényel.

12.2    Bár az Üzemeltető minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Üzemeltető által nem ismert módon az Üzemeltető által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Üzemeltető által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyébként visszaél. Az ezen jogellenes tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes adatokkal való visszaélésekért az Üzemeltető és Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

13.     Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

13.1    Valamennyi, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapon közzétett tartalom, különösen a honlap domain neve, az Üzemeltető logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, az Üzemeltető által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a honlapon az Üzemeltető által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag az Üzemeltetőt illeti. Az előbbi tartalmak ezért az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán –az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően az Üzemeltető vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

13.2    Az ecoflow.hu domain név az Üzemeltető javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása az Üzemeltetőre történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

14.    Vis maior

14.1    A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a Magyarországon is megjelent koronavírus járvány (COVID-19), valamint a szomszédos háború következtében a Kormány kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet során fennáll a lehetősége annak, hogy a Kormány teljes vagy részleges lakhelyelhagyási tilalmat (kijárási tilalmat) vagy ehhez hasonló más korlátozást rendel el, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekből és az adásvételi szerződésekből eredő egyes kötelezettségek teljesítését és jogok gyakorlását átmenetileg lehetetlenné teheti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ilyen helyzet a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és elháríthatatlan körülménynek minősül (a továbbiakban: Vis maior-helyzet).

14.2    Vis maior-helyzet esetén a Szolgáltatónak a beérkezett / beérkező megrendelések, a jótállási-, kellékszavatossági- és elállási igények elintézését objektív okokból fel kell függesztenie a Vis maior-helyzet megszűntéig, és ezen igények a Vis maior helyzet megszűnte után folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Az ebből eredő esetleges károkért való felelősség alól a Szolgáltató mentesül, illetve e körben a felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

15.    A Felhasználó a fentieket kifejezetten tudomásul veszi és vállalja.

16.    Egyéb rendelkezés:

16.1    Szolgáltató és Felhasználók tudomásul veszik a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan módosítani. (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások)
A módosítás a www.ecoflow.hu domain név alatt működő honlapon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír.
16.2    A felek kikötik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.


Utolsó módosítás dátuma:
2024. március 27.